Klientu ierosinājumi un pretenzijas
Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle piedāvā saviem klientiem individuālo apkalpošanu, tāpēc ja Jums ir radušās neskaidrības vai ir izveidojusies situācija, par kuru Jūs vēlaties izteikt viedokli, lūdzu, ziņojiet par to mums. Mēs vienmēr esam gatavi izskatīt katru gadījumu atsevišķi, sniegt skaidrojumus un risināt iespējamās problēmas. Ar visiem jautājumiem, priekšlikumiem un sūdzībām Jūs varat griezties pie mums:
 • bankas darba laikā - ierodoties personiski vai pa telefonu +371 6738 5843
 • pa e-pastu: riga@handelsbanken.lv
 • izmantojot Internetbanku
 • rakstiskā veidā, sūtot vēstuli uz adresi Cēsu iela 31, korp. 9, Rīga, LV-1012, Latvija

Lai Jūsu pieteikums tiktu izskatīts pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, lūdzam norādīt sekojošu informāciju:
 • vārds, uzvārds un personas kods (fiziskām personām) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskām personām);
 • norēķinu konta numurs;
 • Jūsu jautājuma, priekšlikuma vai sūdzības būtība un apraksts;
 • vēlamais atbildes saņemšanas veids;
 • datums.
Anonīmas sūdzības netiek iereģistrētas un izskatītas.

Lūdzu, izklāstiet savu jautājumu, priekšlikumu vai sūdzību pēc iespējas skaidrāk, tas nodrošinās kvalitatīvas atbildes saņemšanu no mums. Ja tas ir nepieciešams pieteikuma izskatīšanai, Jūs varat pievienot arī attiecīgo dokumentu kopijas.

Ieteicamais sūdzību iesniegšanas termiņš ir 30 dienas kopš neskaidrās situācijas konstatēšanas brīža.

Ja Jūsu jautājumu vai sūdzību, kas izklastīta mutiski, bankas darbinieks nevar atrisināt vienpersoniski, viņš informēs Jūs par laiku, kad Jums tiks sniegta atbilde. Ja iespējams, tad Jūs uzreiz saņemsiet mutisku atbildi uz savu mutisko jautājumu vai sūdzību.

Priekšlikumu un sūdzību, kas tiek iesniegtas rakstiskā veidā, izskatīšana var ilgt 5 darba dienas no dienas, kad tās saņemtas bankā. Jautājuma daudz rūpīgāka analīzes un atbildes sagatavošanas nepieciešamības gadījumā, sūdzību izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 10 darba dienām vai ilgāk, par ko bankas darbinieks savlaicīgi Jūs informēs.

Ārpustiesas sūdzību izskatīšana

Klienti, kuri uzskatāmi par patērētājiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā izpratnē, ir tiesīgi iesniegt sūdzību par Maksājumu pakalpojumu likuma attiecīgo normu neievērošanu no bankas puses Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Klienti, kuri nav uzskatāmi par patērētājiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā izpratnē, ir tiesīgi iesniegt sūdzību par Maksājumu pakalpojumu likuma attiecīgo normu neievērošanu no bankas puses Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Informācija par ombudu

Gadījumos, ja Jūs saņemat neapmierinošu atbildi uz kādu sūdzību par bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumiem un darījumiem ar elektroniskajiem kontu vadīšanas līdzekļiem, tad sūdzību iespējams iesniegt Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam.

Ombuds izskata tikai tās sūdzības, kas atbilst visām sekojošām pazīmēm:
 • sūdzību iesniedzis klients, kas nav kredītiestāde vai finanšu iestāde;
 • sūdzība ir par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem vai darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem;
 • sūdzība ir par Latvijā reģistrētās kredītiestādes rīcību;
 • darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru ir sūdzība, nepārsniedz 50 000 EUR;
 • sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
 • sūdzība neskar jautājumus par kredītiestāžu cenrāžu pamatotību, par kredītlimita piešķiršanu, atcelšanu vai grozīšanu, par kredītlimita noteikumiem un citus līdzīgus jautājumus;
 • klients iepriekš bija griezies kredītiestādē ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas (nosūtīšanas) dienas klients no kredītiestādes nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;
 • tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • klients nav griezies ar tāda paša satura sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā;
 • ombudam iepriekš netika iesniegta tā paša klienta sūdzība par sūdzībā minēto priekšmetu.
Sūdzība ir jānoformē atbilstoši prasībām, kādas nosaka “Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (reglaments)” un jāiesniedz ombudam (Pērses ielā 9/11, Rīgā, LV-1011). Sīkāka informācija: www.bankasoc.lv/skirejtiesa/ombuds© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice