Handelsbanken Latvija Paziņojums par privātumu
Handelsbanken uzskata, ka ikviena tiesības uz neaizskaramību ir ļoti svarīgas, un saimnieciskajā darbībā šķiet dabiski apzināties pienākumu ievērot bankas konfidencialitāti un godprātību. Izstrādājot un attīstot mūsu produktus un pakalpojumus, esam ieviesuši tehnisku, fizisku un organizatorisku kontroli, lai aizsargātu Jūsu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, kā arī mūsu rīcībā esošo informāciju, ko par Jums apstrādājam.

Šeit esam izskaidrojuši, kādus personas datus apstrādā Handelsbanken un kādēļ. Tāpat Jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs iegūstam Jūsu personas datus, kam tie varētu tikt nodoti un cik ilgi mēs tos uzglabājam. Mēs aprakstām, kādās situācijās izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, kā arī to, kā Jūs varat piekļūt saviem personas datiem. Ja radušies komentāri vai jautājumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Kādus personas datus apstrādā Banka?
Personas datus esam iedalījuši dažādās kategorijās. Jūsu personas dati, kas ir mūsu rīcībā, saistīti ar šādām kategorijām (saraksts nav izsmeļošs) un piemēriem:
 • personas pamatdati (piemēram, klienta numurs, vārds, kontaktinformācija, identifikācijas numurs);

 • personiskie uzstādījumi (piemēram, piekrišana tiešajam mārketingam, valodas izvēle, sīkdatņu pieņemšana);

 • izvērtējumi un klasifikācija (piemēram, saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, FATCA vai MiFID noteikumiem);

 • līgumi (dažāda ar līgumiem saistīta informācija, piemēram, kontu numuri, aizdevumu numuri, kartes, īpašumu norādes, pilnvaras);

 • finanšu darījumi (piemēram, noguldījumi un izņemšana no kontiem, aizdevumu atmaksa, karšu darījumi un vērtspapīru darījumi);

 • saziņa (piemēram, e-pasts un attiecīgā gadījumā – tālruņa sarunu ieraksti);

 • revīzija (piemēram, IP un MAC adreses, žurnāls par Jūsu elektroniskās identifikācijas gadījumiem mūsu tiešsaistes pakalpojumos)Atsevišķā kategorijā ir tādu personas datu kategorijas, kas ir īpaši sensitīvi, piemēram, informācija par veselības stāvokli. Tomēr šādu informāciju mēs apstrādāsim vienīgi, ja tā būs saistīta ar konkrētu produktu vai pakalpojumu, piemēram, dzīvības apdrošināšanas produktiem.

Lai palīdzētu nodrošināt Jūsu un mūsu darbinieku fizisko drošību un palīdzētu mums apkarot krāpniecību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citus noziegumus, filiālēs izmantojam tādas sistēmas kā videonovērošanu.

Attiecīgos gadījumos mēs arī rīkojamies ar personas datiem, kas ir saistīti ar Jūsu pārstāvjiem, piemēram, aizbildņiem, uzticības personām vai citiem ieceltiem pārstāvjiem.

Kādiem mērķiem Handelsbanken apstrādā personas datus?
Banka apstrādā personas datus saistībā ar dažādiem juridiskiem iemesliem un mērķiem, kā aprakstīts tālāk. Ja Jūs jebkādu iemeslu dēļ nevēlaties mums sniegt konkrētus nepieciešamus personas datus vai vēlaties šos datus atsaukt, mēs, iespējams, nevarēsim Jums nodrošināt mūsu pakalpojumus un produktus.

Līguma izpilde
Kopējais mērķis, kādā Handelsbanken vāc, apstrādā un patur personas datus, ir – sagatavot, nodrošināt un sniegt produktus un pakalpojumus, ko Jums piedāvājam digitāli, mūsu filiālēs vai pa tālruni un kuru juridiskais pamats ir līgums.

Juridiskie pienākumi
Lai ievērotu juridiskās prasības, Banka ar Jūsu personas datiem rīkojas šādiem mērķiem (saraksts nav izsmeļošs):
 • lai pārbaudītu un verificētu Jūsu identitāti;

 • lai uzraudzītu un analizētu, kā Jūs lietojat savu(-s) kontu(-s) un citus bankas pakalpojumus, lai novērstu un konstatētu krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai citus noziegumus;

 • lai dokumentētu un uzglabātu personas datus, kas saistīti ar kredītiem un aizdevumiem;

 • lai apstrādātu tiešsaistes maksājumu un kontu piekļuves drošības prasības;

 • lai sniegtu pārskatus iestādēm, piemēram, nodokļu iestādei vai finanšu uzraudzības iestādei;

 • lai ievērotu noteikumus par grāmatvedību, riska vadību un statistiku.Bankas intereses
Handelsbanken piedāvā finanšu pakalpojumus, vēloties veidot labas ilgtermiņa attiecības ar klientiem. Tādēļ mēs ar Jūsu personas datiem rīkojamies šādu mērķu sasniegšanai (saraksts nav izsmeļošs):

 • lai veiktu tirgus un klientu analīzi, kas palīdzētu uzlabot mūsu produktus, pakalpojumus un kanālus;

 • lai veiktu tiešā mārketinga darbības, kuru nolūks ir palīdzēt mums identificēt un ieteikt produktus vai pakalpojumus, kas Jums varētu likties interesanti, izņemot, ja Jūs lūdzat mums to nedarīt;

 • lai veiktu klientu aptaujas;

 • lai veiktu riska analīzi un iegūtu statistiku, piemēram, kredītriska modeļu uzlabošanai


Ar Jūsu piekrišanu
Dažu produktu vai pakalpojumu gadījumā mums var būt nepieciešama Jūsu piekrišana, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem. Šādā gadījumā mēs to piedāvājam kā rakstisku apstiprinājumu atsevišķi no mūsu līgumiem par produktiem, pakalpojumiem vai citiem jautājumiem. Tajā mēs arī aprakstām, kā Jūs varat atsaukt piekrišanu, un sekas, kādas Jums šādā gadījumā iestāsies attiecībā uz konkrēto produktu vai pakalpojumu.

Piekrišanas izmantošanas piemērs ir situācija, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un mēs Jūsu tīmekļa pārlūkam pievienojam sīkdatni ar unikālu identifikatoru, ko izmantojam tīmekļa analīzei, kas mums palīdz izprast, kā tiek lietota mūsu tīmekļa vietne. Piekrišana tiek dota, kad Jūs piekrītat sīkdatnēm, pirmoreiz apmeklējot mūsu tīmekļa vietni no konkrēta tīmekļa pārlūka. Tomēr mēs neizsekojam, kā personas lieto tīmekļa vietni, tādēļ sīkdatnēs nevācam un neuzglabājam personas datus, piemēram, vārdu, IP adresi vai e-pastu.

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana
Dažos gadījumos Banka izmanto tā dēvēto profilēšanu. Tā ir automatizēta personas datu apstrāde, lai veiktu analīzi saistībā ar klienta finanšu stāvokli, personiskajām vēlmēm vai uzvedību dažādos kanālos. Profilēšana tiek izmantota arī dažos mūsu pašmāju tirgos, lai pieņemtu automatizētus lēmumus, piemēram, iesniegta aizdevuma pieteikuma automatizētu apstiprinājumu vai atteikumu internetā.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus
Mēs informāciju iegūstam tieši no Jums, piemēram, kad Jūs atverat kontu Handelsbanken, kad piesakāties aizdevuma saņemšanai vai maksājat rēķinus, kā arī no Jūsu darbībām Bankā. Mēs iegūstam informāciju arī no privātiem un publiskiem reģistriem, piemēram, nodokļu iestādēm vai kredītbiroju aģentūrām.

Kam mēs nododam Jūsu informāciju
Bankai ir juridisks pienākums neizpaust Jūsu informāciju citādi kā vien atļautiem mērķiem, piemēram, lai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu vai saistībā ar citu juridiski obligātu vai atļautu mērķi, piemēram, ziņošanu iestādēm.

Lai izpildītu nosacījumus, ko paredz mūsu līgumi ar Jums par produktiem un pakalpojumiem, mums var būt nepieciešams informāciju par Jums nodot citām Handelsbanken grupas sabiedrībām, kā arī grupā neietilpstošām sabiedrībām, kuras mums vai Jums sniedz pakalpojumus uz līguma pamata. Šādu saņēmēju vidū ir bankas, maksājumu pakalpojumu sniedzēji un citi finanšu infrastruktūras dalībnieki, piegādātāji, pārstāvji un citas produkta līgumā iesaistītas personas.

Situāciju piemēri, kurās mēs izpaužam Jūsu personas datus ārpus bankas (saraksts nav izsmeļošs):

 • licencētām kredītbiroja aģentūrām, kad Jūs piesakāties aizdevuma saņemšanai Bankā;

 • trešajām personām, kas mums vai Jums sniedz pakalpojumus uz līguma pamata, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, apstiprinātiem apakšuzņēmējiem vai personām, kas rīkojas kā mūsu pārstāvji;

 • bankām un maksājumu iestādēm valstīs ES/EEZ un ārpus tās, veicot naudas vai finanšu līdzekļu pārskaitījumu pēc Jūsu pieprasījuma;

 • valsts, regulatīvajām vai ieņēmumu iestādēm, lai ievērotu mūsu juridiskos un regulatīvos pienākumus, piemēram, nodokļu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, pretterorisma un imigrācijas normatīvos aktus;

 • licencētām krāpniecības novēršanas aģentūrām un līdzīgām organizācijām, lai palīdzētu mums apkarot finanšu noziegumus.Nosūtīšana uz trešajām valstīm
Dažos gadījumos mēs varam personas datus nodot saņēmējiem ārpus ES/EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) tā dēvētajās trešajās valstīs. Tas parasti notiek, kad mēs pēc Jūsu pieprasījuma nododam naudu vai citus aktīvus saņēmējam trešajā valstī, ja nodošanas pamats ir līgums. Citā gadījumā Bankai var būt pienākums nodot personas datus iestādei trešajā valstī.

Ja mēs ar Jums neesam vienojušies par datu nosūtīšanu uz trešo valsti, nosūtīšanai nepieciešams viens no šādiem nosacījumiem:

 • Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka trešā valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni;

 • pastāv citi aizsardzības mehānismi, piemēram, tipveida datu aizsardzības klauzulas vai saistoši korporatīvie noteikumi;

 • uzraudzības iestāde ir devusi īpašu atļauju vai

 • to atļauj piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā.Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus mēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt nosacījumus, ko paredz Jūsu līgums ar Banku par produktiem un pakalpojumiem. Mēs arī uzglabājam personas datus, lai ievērotu mums noteiktās juridiskās, regulatīvās un saimnieciskās darbības arhīvu uzglabāšanas prasības.

Ja Jūs slēdzat kontu vai pakalpojumu Bankā, mums noteiktu laiku jāuzglabā daļa Jūsu personas datu, kas ir saistīti ar šo kontu vai pakalpojumu. Piemēram, mums jāspēj sniegt pārskati nodokļu iestādēm un ievērot prasības, ko paredz normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vai grāmatvedības jomā. Konta slēgšanas gadījumā daļa Jūsu personas datu mums jāuzglabā 10 gadi no konta slēgšanas brīža.

Kā Jūs varat kontrolēt savus personas datus un tiem piekļūt

Jums ir vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu datiem, ar kuriem rīkojas Banka:

 • Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju, kas parasti iespējams bez maksas;

 • ja Jūs konstatējat, ka mūsu rīcībā par Jums ir neprecīza informācija, mēs to izlabosim, tiklīdz būsim tikuši par to informēti;

 • Jūs noteiktos gadījumos varat lūgt dzēst savus personas datus vai ierobežot to apstrādi;

 • Jūs varat iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Bankas tiesiskajām interesēm, kā aprakstīts iepriekš;

 • Jūs varat saņemt lielākās daļas Jūsu Bankai iesniegto personas datu, kurus mēs apstrādājam mūsu sistēmās, digitālu kopiju. Tāpat mēs pēc Jūsu lūguma, ja tas tehniski ir iespējams, varam šos personas datus tieši nodot citām sabiedrībām vai iestādēm, kas rīkojas ar Jūsu personas datiem. To sauc par datu pārnesamībuJa vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, sazinieties ar savu filiāli vai vietējo Handelsbanken datu aizsardzības speciālistu.

Nepieciešama papildu informācija?
Ja Jums ir jautājumi vai vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem, lūdzu, vērsieties savā filiālē vai rakstveidā sazinieties ar vietējo datu aizsardzības speciālistu.

Jūsu filiāles kontaktinformācija ir Cēsu iela 31/9, 4.stāvsLV-1012 Rīga, LatvijaTelefons: +371 6738 5843E-pasts: riga@handelsbanken.lv

Jūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijaSvenska Handelsbanken AB (publ),Dataskyddsombud, 106 70 Stockholm, Sweden Telefons: +49 69 605 06 0E-pasts: dpo@handelsbanken.se

Jums ir tiesības arī iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi http://www.dvi.gov.lv/lv/ .© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice